Fakturisanje usluga

Previous Next


FAKTURISANJE USLUGA

Izrada dokumenata

 Fakture

 Profakture

Knjižna pisma, potpisana knjižna pisma

 Situacije i realizacija

 Parametizacija režima rada

-     Režim bruto iznosa - unosi se iznos sa PDV, osnovica i PDV se automatski obračunavaju na osnovu poreske tarife definisane u šifarniku usluga.

-     Režim neto unosa - unosi se neto iznos (osnovica), a PDV se automatski obračunava

-     Opcioni režim izračunavanja iznosa na osnovu količine i cene usluge koja se zadaje u skladu sa izabranim režimom rada (bruto, neto)

 Automatsko povezivanje avansa sa fakturama

 Listanje dokumenata


Automatsko knjiženje

 Knjiženje faktura po korisnički definisanom modelu u knjigu izlaznih računa PDV evidencije (ako je izdavalac računa obveznik PDV)

 Knjiženje faktura po korisnički definisanom modelu u finansijsko knjigovodstvo (ako izdavalac računa nije obveznik PDV)


Izveštaji

 KPO obrazac

 Kartica i specifikacija naplate

 Kartica i specifikacija primljenih avansa

 Kartica i specifikacija fakturisanja po kupcima

 Kartica i specifikacija fakturisanja po uslugama

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease