Prodaja

Parent Previous Next


PRODAJA (dokumenta):

-porudžbina (NA)-porudžbina od strane kupca ili neke druge poslovnice

                     -ručne –unete na osnovu zahteva kupca

                     -sa mobilnih uredjaja-unete na terenu preko android aplikacija

                     -sa web lokacije-unete na internet stranici od strane kupca

                     -interne (NAI)-zahtev druge poslovne jedinice za slanje robe

-ponuda (PN)-ponuda kupcu (neobavezujući po pitanju lagera)

-profaktura (PF)-profaktura kupcu, može rezervisati robu (L)

-nalog za otpremu (NO)-nalog magacioneru da izda robu (L)

-otpremnica (OT)-otpremnica kupcu (L)

-račun (RN)-račun kupcu (L)

-knjižno pismo (KP)-robno (razduzenje i (ili) zaduženje robe)) (L)

                           -finansijsko-razduzenje i (ili) zaduženje na ime naknadnog rabata ili fin.ispravke

                           -potpisana (RZ) -od prethodne dve posebno selektovana grupa sa posebnim  modelom knjiženja

-storno račun (RS)-storno već unetog računa (L)

-interna dostavnica (ID)-interni dokument prenosa robe iz jedne u drugu poslovnicu (L)

-zbirni račun (ZR)-račun kupcu nastao iz više pojedinačnih isporuka tom kupcu

-trebovanje (TB)-interni izlaz nastao iz modula proizvodnje (L)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator