Obracun kamata

Previous Next


OBRAČUN KAMATA


Vrste obračuna

·     Pojedinačni - nad  jednim iznosom u zadatom periodu

·     Na osnovu kartice računa i uplata

·     Na osnovu kartice poslovnog partnera preuzete iz finansijskog knjigovodstva

·     Parametri obračuna

o Datum do kog se kamata obračunava - Datuma poslednje uplate koja izmirujue dug ili zadati datum obračuna

o Zbirni obračun kartice ili obračun po pojedinim dokumentima

o Pasivne kamate (saldo računa u odredjenom periodu negativan) ili bez njih

o Sa pripisom na kraju svakog perioda ili bez pripisa

o Tip kamatne stope

§ Zakonska zatezna na osnovu unete tabele

§ Ugovorena (promenljiva) na osnovu unete tabele

§ Fiksna mesečna

§ Fiksna godišnja

o Metod obračuna

§ Konformni

§ Procentualni

Izvestaji

·     Obaveštenja poslovnim partnerima o obračunatoj kamati

·     Specifikacija obračunatih kamata u navedenom periodu

Automatsko formiranje naloga za knjiženje obračunatih kamata u finansijskom knjigovodstvu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool