Sfre AOP

Parent Previous Next

Na osnovu ovog šifarnika biće ispravno formiran BILANS ukoliko je ispoštovano pravilo rasporeda delova konta u KONTNOM PLANU!


Šifarnik AOP-a je takođe instalaciono dodeljen, ali se može i naknadno ažurirati, pri čemu treba obratiti pažnju na opisni deo KONTA (dole - vidi se na slici unosa kao tekst u polju konta)

i tabelu (na slici je crveno KONTA) u koju se unose sintetike, odnosno grupe sa predznakom + ili - i sufiksom DEO sto označava da analitika pripada ovom AOP-u.Sadržaj polja kod unosa nultog nivoa šifara AOP-a


Nivoi posle nultog sadrže formule za zbirove po nivoima, u njih ne upisivati ništa bez konsultacije sa programerimaCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software