Šifarnici

Parent Previous Next

Šifarnici - predefinisani modeliPredefinisani modeli - podrazumeva postojanje modela za svaku vrstu dokumenta koja se može javiti u poslovanju i koje će sistem automatski prepoznati po unapred zadatim parametrima kada se takav dokument pojavi u predlogu dokumenata za knjiženje
Unos zaglavlja modela i izbor vrste i tipa poslovnice, kao i unos obračunske vrste naloga.

Obračunska vrsta naloga omogućava izbor načina obračuna po kome se knjiži zadati model.


Tipovi poslovnice na padajućem meniju u zavisnosti od vrste poslovnice.Unos elemenata modela i izbor sa padajućeg menija

u zavisnosti od elementa, otvara se mogućnost dodatnog izbora kao podvrste elementa za knjiženje
Unosom konta određuje se i strana knjiženja kao i predznak + ili -

Dodatno selektovanje omogućava da se jedan element (osim fakturne vrednosti) razloži po više tipova, kao na primer:

- poslovnica i vrednost veznog dokumenta kod INTERNIH dostavnica i prijemnica,

- po tipu artikla zavisno od toga da li je u pitanju trgovačka roba, materijal, inventar, usluga (definisano na Katalogu artikala)

- ili po kontu koji može biti određen na samoj Robnoj grupi (Katalog artikala)


Primer predefinisanog modela sa unetim elementima za knjiženje - veleprodaja (domaći promet)


Osnovno knjiženje

dozvoljava knjiženje na dnevnom nivou, bez obzira na to da li je urađen obračun prosečnih cena ili zaliha


Obračunsko knjiženje

Naknadno knjiženje po obračunskoj vrsti naloga za isti dokument i datum sa elementima vrednosti koji nisu bili poznati u trenutku osnovnog knjiženja, odnosno po izvršenim obračunima.


Isti model nosi i elemente za knjiženje u PDV evidenciju


Potrebno je definisati sve zahtevane elemente
Primer predefinisanog modela za maloprodaju sa korišćenjem prelaznog konta za obračun


Osnovno knjiženje


Obračunsko knjiženje


Za obračunsko knjiženje kod maloprodaje koristiti prelazni konto obračuna.

Uslov za ovaj način obračuna je da je u pitanju robni pazar, pošto se samo u tom slučaju u maloprodaji može raditi obračun prosečne nabavne cene.


Za finansijska razduženja u maloprodaji za obračun nabavne vrednosti prodate robe koristi se standardni obračun preko koeficijenta ukalkulisane razlike u ceni

(Pogledati deo uputstva Finansijsko knjigovodsvo-Pomoćne funkcije-Definisanje dokumenata-Razlika u ceni)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy