Ostali ulazi

VP,GP,MATERIJAL ›› Nabavka ›› Kalkulacija ››
Parent Previous Next

OSTALI ULAZI :

PRESIFRIRANJE,RASTAVLJANJE,ZAMENA:  U pitanju je interni dokument kojim se odredjeni artikal može zameniti srodnim artiklom. Posle prijave zaglavlja dokumenta (broj I datum dokumenta) potrebno je , u gornjem desnom ekranu sa robom uneti artikal kojeg želimo da zadužimo, a u donjem desnom ekranu artikal (ili artikle) koje razdužujemo.


   


Ikona Preračun , omogućava izračunavanje prodajne cene artikla na koji šifriramo, prema vrednosti artikala sa kojih vršimo šifriranje.

Ikona Auto-zamena predlaže prešifriranje na osnovu unite tabele mogućih zamena (Šifarnici-Artikli-Predefinisane zamene artkala) .


RASHOD I RASHOD  PO ZAKONSKOM NORMATIVU:  Podrazumeva unos internog ulaza gde su količine negativne (jer razdužujemo lager) . Ekrani su razdvojeni zbog različitih modela knjiženja.MANJAK PO POPISU , VIŠAK PO POPISU : Dokumenta nastaju knjiženjem Popis –a


SOPSTVENA POTROŠNJA, REPREZENTACIJA : Nastaju unosom internog dokumenta na ovim ekranima gde se roba unosi sa količinom u minusu (jer se lager razdužuje)


SMEŠTAJ GOTOVOG PROIZVODA :  Prikazuju se oni interni ulazi nastali iz modula Proizvodnja kojima je gotov proizvod zadužen na odeređenom lageru.


SMEŠTAJ POLUPROIZVODA :  Prikazuju se oni iterni ulazi nastali iz modula Proizvodnja kojima se poluproizvod zadužuje na odeređenom lageru.


RASTAVLJANJE: Interni dokument kojim razdužujemo neko pakovanje više proizvoda (set) na pojedinačne proizvode. U gornjem desnom ekranu se nalazi artikal koji razdužujemo a u donjem desnom uglu koji zadužujemo (odnosno na šta se rastavlja).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites