Zbirna kalkulacija

VP,GP,MATERIJAL ›› Nabavka ›› Kalkulacija ››
Parent Previous Next

ZBIRNA KALKULACIJA (ZK): U slučaju da dobavljač isporučuje robu po više otpremnica i na osnovu njih pravi jednu fakturu, robu treba zadužiti eksternom kalkulacijom po otpremnici sa opcijom na posebnom tipu kalkulacije: Bez računa dobavljača-Nefakturisana


 


Po prijemu zbirnog računa, na ekranu Zbirna kalkulacija treba uneti zaglavlje kalkulacije , a zatim na toolbaru  izabrati ikonu Dodaj . Otvoriće se ekran kojim određujemo od kojeg datuma (a do datuma zbirne kalkulacije) želimo ponudu eksternih kalkulacija .Izborom odgovarajućih i potvrdom na OK, dobijamo prikaz zbirne eksterne kalkulacije koju treba uporediti sa originalnim dokumentom . Ukoliko želimo da dodamo još neku eksternu kalkulaciju, ponavljamo postupak, ili ukoliko neku želimo da izuzmemo iz spiska koristimo ikonu Izuzmi. Ovim postupkom omogućava se potpuna saglasnost sa dokumentacijom dobavljača i ažurnost u evidenciji robe (često je roba i prodata pre datuma izdavanja računa).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator