Bilans stanja i uspeha

Parent Previous Next


Automatsko formiranje bilansa stanja, uspeha i aneksa

Kontrola

Mogućnost naknadnih korekcija i dopuna bilansa tokova gotovine na osnovu predloga i statistickog aneksa na

pozicijama koje nisu jednoznacno kontirane

Štampa obrazaca

Izvoz podataka u XML formiUnos novog periodičnog obračuna za razlčite potrebe


Na TOOLBAR ikonama je dugme Formiraj - uzeće u obzir period koji ste zadali na samom izveštaju!

Pre formiranja treba popuniti i ažurirati tabelu Sifre AOP na kontnom planu, ako ste u toku perioda rada unosili nova analitička konta koja ulaze u bilans kao delovi!

Po pravilu prvo vidite originalne iznose na kojima izmene nisu dozvoljene, a prelaskom na iznose u hiljadama možete vršiti korekcije,

i to samo na pozicijama koje su nulti nivo (u polju Konta/Formula imaju samo opise konta -grupe i sintetike).

Sve pozicije sa formulama se automatski saldiraju i ne mogu se korigovati!


Izmena i prilagođavanje kodeksa za firmu


Po završetku obrade bilansa možete štampati obrasce (štampa zavisi od gore pomenutih Kodeksa), a zatim  izvršiti i  IZVOZ u .XML formi za učitavanje na APR.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator