Obracun zarada

Previous Next

Opšte uputstvoProgram služi za obračun zarada zaposlenih, ostalih ličnih primanja radnika i saradnika i autorskih honorara.

Osnovni koraci:

  1. Evidencija kadrovskih promena, obračunskih elemenata i obustava kroz  šifarnike . Dakle ako je bilo odlazaka postojećih radnika, zapošljavanja novih, promena statusa radnika i slično neophodno ih je evidentirati u šifarnicima. Isto važi i za same elemente obračuna (ukoliko je bilo promena stopa poreza i doprinosa i sl.) neophodno ih je najpre evidentirati u šifarnicima. Zatim ako je bilo nekih promena vezanih za obustave radnika i njih trebamo evidentirati pre same isplate.
  2. Definisanje same isplate. U delu programa kontrola , vrši se unos konkretne ispalte. Isplate se dele na dva tipa: zarade i ostala primanja.
  3. Popunjavanje radnih lista i zarada zaposlenih Isplate-> zarade  ukoliko radimo isplatu zarade zaposlenih, odnosno popunjavanje iznosa i vrsta isplata za ostala primanja Isplate -> ostala primanja ukoliko radimo isplatu ostalih primanja ili autorskoh honorara.
  4. Obračun obustava
  5. Pregled same zatade. U delu programa Pregledi -> zarade se nalazi ekranski pregled radnika, radnih lista i poreza i doprinosa za izabranu isplatu. Takođe u ovom delu programa možete da knjižite zaradu i da štampate sve potrebne izveštaje i obrazce.
  6. Izvoz PD obrazca.  U delu programa Pregledi -> Zarade  možemo da izvezemo obrazac PD u propisanom XML formatu.  Ovde takođe možemo odštampati PD obrazac i zahtev za povraćaj.
  7. Formiranje virmana, odnono naloga za prenos. U delu programa Pregledi -> Virmani  možemo da štampamo i izvozimo naloge za prenos u određeni format koji je definisan od strane proizvođača software-a za elektronsko bankarstvo.
  8. Kartoni radnika i periodični izveštaji.


OBRAČUN ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA


· Obračun zarada zaposlenih

o Obračun naknada za bolovanje preko 30 dana

o Obračun naknada za porodiljsko odsustvo

o Obračun povlašćenih kategorija radnika

o Pripravnici

o Mlađi od 30 godina

o Stariji od 45 godina

o Stariji od 50 godina

o Invalidi

o Privremeni I povremeni poslovi

o Poslovi sa beneficiranim stazom


· Različiti rezimi formiranja zarada

o Obračun po koeficijentu i vrednosti koeficijenta

o Zadavanje idealne zarade u bruto iznosu

o Zadavanje idealne zarade u neto iznosu sa automatskim preračunom na bruto

o Parametri obračuna zadati od strane korisnika

o Procenat definisan vrstom radne liste (satnice)

o Procenat stimulacije (nagrada, kazna)

o Automatsko izračunavanje minulog rada

o Automatsko izračunavanje naknade za topli obrok, regres i terenski dodatak


· Evidencija i obrada obustava u skladu sa tipovima

o Procentualne obustave (sindikat, samodoprinos, alimentacije)

o Stalne obustave (fiksni iznos, bez roka trajanja)

o Krediti (ograničen broj rata, automatska kontrola otplaćenosti)

o Krediti sa deviznom klauzulom

o Uplate dobrovoljnog penzijskog osiguranja


· Obračun neto iznosa, poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, doprinosa privrednim komorama

o Pojedinačni obracun (akontacija ili jedina isplata u mesecu)

o Zbirni (konačni obracun sa odbitkom akontacije)


· Izveštaji iz obračuna

o Isplatni listići

o Platni spisak

o Blagajnički spisak

o Kontrolnik obračuna

o Rekapitulacija obračuna


· Obrasci

o PP OD      Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade

o PP OD-1   Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na    teret drugih isplatilaca

o PP OPJ     Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade

o INSZ-P     Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima za pripravnike

o INSZ-M    Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima za lica mlađa od 30 godina

o INSZ-I      Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima za lica sa invaliditetom

o INSZ         Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima za lica starija od 45, odnosno 50 godina

o NZ            Spisak obračunatih i plaćenih naknada za bolovanje preko 30 dana i porodiljsko odsustvo za refundaciju

o RAD-1      Mesečni izveštaj o zaposlenima i zaradama zaposlenih


· Formiranje naloga za prenos za uplatu poreza i doprinosa, uplatu rata obustava i uplatu na tekuće račune.

o Štampa naloga za prenos na predštampanim obrascima ili blanko papiru

o Formiranje fajla za izvoz u E-banking.

o Štampa i izvoz specifikacija po tekućim računima radnika


· Automatsko knjizenje po zadatom modelu.


· Periodični izveštaji

o Evidencija isplata u periodu - obrazac OZ

o Kartoni radnika - istorijat isplata

o Obrazac M-4K  automatsko formiranje iz urađenih isplata, mogućnost naknadnih korekcija, štampa na blanko papiru ili predštampanom obrascu, izvoz podataka u propisanom formatu

o Obrazac PPP     automatsko formiranje iz urađenih isplata, isplata zarada po ugovoru, ostalih, ličnih primanja, mogućnost naknadnih korekcija, štampa obrasca, izvoz podataka u propisanom formatu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator